Твой путеводитель в мире информации

 


Негосударственное пенсионное обеспечение в Одесской области

Областная целевая программа негосударственного (дополнительного) пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы областного подчинения и должностных лиц местного самоуправления на 2008-2017 годы
  

 
Об утверждении областной целевой программы негосударственного (дополнительного) пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы областного подчинения и должностных лиц местного самоуправления на 2008-2017 годы
 
 Согласно п. 16 части 1 ст. 43 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", законов Украины "О негосударственном пенсионном обеспечении" и "О Государственном бюджете Украины на 2008 год", с целью улучшения пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы областного подчинения и должностных лиц местного самоврядуванняобласна совет
 
РЕШИЛА:

1. Утвердить областную целевую программу негосударственного (дополнительного) пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы областного подчинения и должностных лиц местного самоврядуванняна 2008-2017 годы (далее - Программа), которая прилагается.
 
2. Одесской областной государственной администрации при подготовке проекта решения областного совета о внесении изменений в решение Одесского областного совета от 14 января 2008 № 431-V "Об областном бюджете Одесской области на 2008 год" и формировании проектов областного бюджета ежегодно на 2009 - 2017 годы предусматривать средства на финансирование расходов, предусмотренных Программой, в пределах финансовых ресурсов.
   
3. Рекомендовать районным государственным администрациям, исполнительным комитетам городских советов городов областного значения разработать и представить на утверждение соответствующим советам местные программы негосударственного (дополнительного) пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы.
 
4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию областного совета по вопросам социальной политики.
 
Председатель областного совета
Н. Л. Скорик
 
29 февраля 2008
№ 468-V

 
Сайт города Одессы РИА Лимон

 
Додаток

до рішення обласної ради

від 29 лютого 2008 року

№ 468-V

 ОБЛАСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
 
НЕДЕРЖАВНОГО (ДОДАТКОВОГО) ПЕНСІЙНОГО
 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ
 
ОБЛАСНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ
 
та посадових осіб місцевого самоврядування
 
 на 2008-2017 роки
2008 рік
 
Складові проблеми та обґрунтування необхідності
 її розв’язання програмним методом
 
З 1 січня 2004 року в Україні здійснюється реформа пенсійного забезпечення.
Великий соціальний аспект реформування системи пенсійного забезпечення полягає, в першу чергу, в тому, що стосується однієї з найменш соціально захищених верств - громадян похилого віку, і тим чи іншим чином впливає на життя кожного громадянина України.
При всій важливості морального аспекту необхідно відмітити, що й економічний стан громади залежить від ефективного функціонування системи пенсійного забезпечення.
Діюча система пенсійного забезпечення в Україні визначена Законом України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” як трирівнева.
 
 
ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ
ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ
НЕДЕРЖАВНЕ
ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
 
ПЕРШИЙ РІВЕНЬ
 
 ДРУГИЙ РІВЕНЬ
 
ТРЕТІЙ РІВЕНЬ
 
 
 
 
Загальнообов’язкова солідарна система пенсійного страхування, що фінансується за рахунок коштів Пенсійного фонду та передбачає встановлення розмірів пенсій у порядку та на умовах згідно із відповідним законодавством
Складова частина загальнообов’язкової системи пенсійного страхування, яка ґрунтується на принципі накопичення коштів застрахованих осіб у загальнообов’язковому Накопичувальному пенсійному фонді із подальшим їх інвестуванням для отримання інвестиційного доходу на користь застрахованих осіб і здійснення пенсійних виплат за рахунок коштів цього фонду згідно із відповідним законодавством
Система недержавного пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об’єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами додаткових до загальнообов’язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат за рахунок відрахувань на недержавне пенсійне страхування та інвестиційного доходу, нарахованого на пенсійні виплати у порядку та на умовах згідно із відповідним законодавством
 
 
Велике значення у розвитку пенсійної системи України має Закон України „Про недержавне пенсійне забезпечення”, який набрав чинності з січня 2004 року. Він створив основу регулювання діяльності недержавних пенсійних фондів (НПФ) та встановив основні принципи державного контролю за їх діяльністю.
 
Необхідність запровадження системи недержавного пенсійного забезпечення як складової частини пенсійного забезпечення в Україні викликана, в першу чергу:
 
1. Незбалансованістю солідарної системи, що спричиняється:
-                    високим рівнем демографічного навантаження на працездатне населення (статистика: частка пенсіонерів в Одеській області становить більше 26 відсотків всього населення);
-                    наявністю у значної частини працюючих пільг із сплати внесків до Пенсійного фонду України;
-                    низькою заробітною платою (у третини працюючих - не вища, ніж прожитковий мінімум);
-                    дефіцитом коштів Пенсійного фонду України (ПФУ) на виплату пенсій, що покривається за рахунок державного бюджету;
-                    великою заборгованістю із сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування підприємств.
 
2. Обмеженістю бюджетних ресурсів для вирішення соціальних потреб і, як наслідок, - зменшенням ролі держави у забезпеченні соціальних гарантій населення (світова тенденція).
 
Розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення сприятиме:
-    зростанню рівня соціальної захищеності мешканців Одеського регіону ;
- посиленню мотивації людини до продуктивної праці, результати якої гарантуватимуть її матеріальну забезпеченість у старості.
 
Отже, майже кожна держава сьогодні створила або створює багаторівневу пенсійну систему. При цьому роль добровільного накопичувального пенсійного забезпечення в кожній країні зростає. В економічно розвинутих країнах саме недержавні пенсійні фонди є одними з найпотужніших внутрішніх інвесторів.
Згідно з п. 11 ст. 6 Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення” юридична особа, яка фінансується за рахунок місцевого бюджету, може здійснювати пенсійні внески до діючих недержавних пенсійних фондів, якщо це передбачено рішенням місцевої ради.
Важливим орієнтиром соціальної політики області є впровадження програми недержавного (додаткового) пенсійного забезпечення працівників бюджетної сфери обласних установ охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, освіти, соціального захисту та органів місцевого самоврядування.
В установах, підпорядкованих обласному бюджету, налічується більше 10 000 працівників бюджетної сфери та органів місцевого самоврядування, заробітна плата яким виплачується за рахунок обласного бюджету. На сьогодні розмір заробітної плати цієї категорії населення є значно меншим за рівень середньої заробітної плати в основних галузях народногосподарського комплексу. А враховуючи той факт, що розмір державних пенсій безпосередньо залежить від заробітної плати того, хто працює, її розмір після досягнення теперішніми працівниками бюджетної сфери пенсійного віку не забезпечить гідного життєвого рівня. Тому додаткові пенсійні відрахування за рахунок ресурсів обласного бюджету на користь працівників бюджетної сфери значно поліпшать життєвий рівень цієї категорії населення.
Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
З метою поліпшення соціального захисту працівників бюджетної сфери та посадових осіб місцевого самоврядуванняпропонується можливість створення і подальшого впровадження першої в Україні обласної програми недержавного (додаткового) пенсійного забезпечення працівників бюджетної сфери. Для участі у даній Програмі передбачається залучити працівників бюджетної сфери та посадових осіб місцевого самоврядуванняпрацездатного віку.
Програма недержавного (додаткового) пенсійного забезпечення працівників бюджетної сфери та посадових осіб місцевого самоврядуваннязапроваджується і діє незалежно від державної системи пенсійного забезпечення та в доповнення до неї.
 Запровадження Програми направлене на наближення Одеської області до європейських стандартів у соціальній сфері, поліпшення пенсійного забезпечення працівників бюджетної сфери та посадових осіб місцевого самоврядуванняпісля закінчення їх трудової діяльності.
 
Мета запровадження Програми:
 
- забезпечення гідного життєвого рівня працівників після закінчення трудової діяльності за рахунок виплати додаткової пенсії;
- стимулювання трудової та виконавчої дисципліни;
- закріплення висококваліфікованих кадрів;
- залучення молодих енергійних працівників.
 
Перелік завдань і заходів Програми
 
Вирішення соціальних задач:
- забезпечення додаткового соціального захисту працівників бюджетної сфери та посадових осіб місцевого самоврядування після виходу на пенсію;
- зниження соціальної напруги в колективах.
Вирішення кадрових задач:
- створення довгострокових матеріальних стимулів для продовження роботи в бюджетних установах до досягнення пенсійного віку;
 
- зниження плинності кадрів;
- закріплення висококваліфікованих працівників;
Вирішення фінансових задач:
- оптимізація витрат бюджетних коштів на соціальне забезпечення пенсіонерів;
- використання фінансових ресурсів, залучених через систему НПЗ як джерела фінансування довгострокових інвестиційних проектів.
Вирішення політичних задач:
- зміцнення соціального авторитету законодавчої та виконавчої гілок влади області;
- демонстрація реальних кроків обласних органів влади, направлених на підвищення доходів пенсіонерів;
- створення іміджу соціальної відповідальності владних структур.
 
Напрями діяльності
 
Уповноважений орган (розпорядник бюджетних коштів) перераховує пенсійні внески у визначений недержавний пенсійний фонд на користь працівників своєї установи (додаток 2).
 
Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми
 
Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється відповідно до Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення”.
 
 СХЕМА
взаємодії між суб’єктами недержавного пенсійного забезпечення
 
Недержавний пенсійний фонд – юридична особа, статус – неприбуткова організація.
 
Рада фонду – єдиний орган управління.
 
Адміністратор - юридична особа, яка має ліцензію на впровадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, відкриває індивідуальні пенсійні рахунки кожному учаснику фонду, веде персоніфікований облік коштів, що зараховуються на рахунок пенсійного фонду. Адміністратор від імені НПФ укладає пенсійні контракти з вкладниками фонду.
Банк–зберігач – юридична особа, що має право на впровадження депозитарної діяльності, відкриває та веде рахунки НПФ, обслуговує та контролює грошові потоки фонду.
 

Рада Фонду

 
Адміністратор
НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД (НПФ)
Банк-зберігач
Компанія з управління пенсійними активами
Юридичні особи – розпорядники бюджетних коштів - платники пенсійних внесків (вкладники)
Учасники-фізичні особи

Компанія з управління активами – юридична особа, яка має ліцензію на професійну діяльність на ринку цінних паперів, управління активами пенсійних фондів. Згідно з інвестиційною декларацією впроваджує інвестування пенсійних коштів НПФ з метою отримання доходів.

Учасники – фізичні особи, на користь яких сплачуються пенсійні внески.

Вкладники – юридичні особи – бюджетні установи, платники пенсійних внесків на користь своїх працівників.
 
 Механізм дії Програми недержавного пенсійного забезпечення
 
Адміністратор від імені недержавного пенсійного фонду укладає з керівником бюджетної установи Пенсійний контракт і відкриває на кожного працівника-учасникафонду індивідуальний пенсійний рахунок. Кошти, накопичені на пенсійних рахунках, є власністю учасника пенсійного фонду. У разі смерті учасника фонду всі накопичення успадковуються згідно з чинним законодавством України.
Уповноважений орган (розпорядник бюджетних коштів) перераховує пенсійні внески у визначений недержавний пенсійний фонд на користь працівників своєї установи. Шляхом інвестування одержаних коштів Фонд досягає їх збільшення. Після отримання громадянином права на пенсію Фонд виплачує додаткову пенсію на умовах, передбачених Законом України “Про недержавне пенсійне забезпечення”.
 
Перелік галузей та критерії відбору працівників бюджетних установ
обласного підпорядкування, які візьмуть участь у програмі додаткового    
пенсійного забезпечення
 
Обласною цільовою програмою недержавного (додаткового) пенсійного забезпечення планується охопити працівників основних галузей бюджетної сфери та органів місцевого самоврядуванняза основним місцем працевлаштування. В тому числі, за наступними галузями:
 
Галузь /
Головний розпорядник
Категорії працівників
Критерії відбору
1. «Органи місцевого самоврядування»
Одеська обласна рада
Посадові особи місцевого самоврядування
На момент включення до персоніфікованого списку - жінки віком до 45 років; чоловіки віком до 50 років
2. «Освіта»
Управління освіти і наукової діяльності Одеської обласної державної адміністрації
1. Педагогічні працівники установ освіти
2.Адміністративний персонал установ освіти
3.Господарсько-обслуговуючий та технічний персонал установ та закладів освіти
1. На момент включення до персоніфікованого списку - жінки віком до 45 років; чоловіки віком до 50 років
2. Стаж безперервної сумлінної роботи в закладі чи установі обласного підпорядкування не менше 5 років
3. Основне місце роботи – бюджетні установи освіти обласного підпорядкування
4. Наявність педагогічних звань
3. «Охорона здоров’я»
Управління охорони здоров’я та медицини катастроф Одеської обласної державної адміністрації
1. Лікарі
2. Спеціалісти з базовою та неповною вищою медичною освітою
3. Молодший медичний персонал та персонал робочих професій
4. Провідні спеціалісти та спеціалісти (не медики) та технічні робітники
5.Адміністративно– управлінський персонал
1. На момент включення до персоніфікованого списку - жінки віком до 45 років; чоловіки віком до 50 років
2. Наявність кваліфікаційної категорії у лікарів, керівників - лікарів та спеціалістів з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою
3. Стаж роботи в установах охорони здоров’я не менше 5 років
5. Основне місце роботи – бюджетні установи охорони здоров’я та медицини катастроф
4. «Культура і туризм»
Управління культури і туризму Одеської обласної державної адміністрації
1. Педагогічні працівники 
2.Адміністративний персонал закладів та установ культури
3. Господарсько-обслуговуючий та технічний персонал закладів та установ культури
4. Працівники музеїв
5. Працівники бібліотек
6. Працівники театрів
1. На момент включення до персоніфікованого списку - жінки віком до 45 років; чоловіки віком до 50 років
2. Стаж безперервної сумлінної роботи в закладі чи установі не менше 3 років
3. Основне місце роботи – бюджетні установи культури та мистецтва обласного підпорядкування
4.Наявність   категорії у педагогічного, бібліотечного та концертмейстерського персоналу
5. Наявність вищої категорії у артистичного складу
 
5. «Фізична культура і спорт»
Управління у справах фізичної культури та спорту Одеської обласної державної адміністрації
 
 
1. Тренери установ з фізичної культури та спорту
2.Спеціалісти установ з фізичної культури та спорту
 
1. На момент включення до персоніфікованого списку - жінки віком до 45 років; чоловіки віком до 50 років
2. Наявність спортивного звання
3. Основне місце роботи – бюджетні установи з фізичної культури та спорту
6. «Молодіжні програми»
Управління у справах сім’ї та молоді Одеської обласної державної адміністрації
1.Адміністративний персонал
2. Головні спеціалісти
3. Провідні спеціалісти
4. Педагоги - організатори
 
1. На момент включення до персоніфікованого списку - жінки віком до 45 років; чоловіки віком до 50 років
2. Вища або середня спеціальна освіта
3. Стаж роботи в установах управління у справах сім’ї та молоді не менше 3 років
4. Основне місце роботи – бюджетні установи управління у справах сім’ї та молоді
7. «Соціальний захист та соціальне забезпечення»
Головне управління праці та соціальної політики Одеської обласної державної адміністрації
1. Адміністративний персонал
2. Педагогічні працівники
3. Медичні працівники
4. Спеціалісти
5. Господарсько-обслуговуючий та технічний персонал
 
1. На момент включення до персоніфікованого списку - жінки віком до 45 років; чоловіки віком до 50 років
2. Стаж роботи в бюджетних установах не менше 3 років
3. Основне місце роботи – установи соціального захисту
 
Служба у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації
1. Адміністративний персонал
2. Педагогічні працівники
3. Медичні працівники
4. Господарсько-обслуговуючий та технічний персонал. Обслуговуючий персонал та інші
 
1. На момент включення до персоніфікованого списку - жінки віком до 45 років; чоловіки віком до 50 років
2. Стаж роботи в бюджетних установах не менше 3 років
3. Основне місце роботи – установи, підпорядковані Службі у справах дітей
 
Працівник бюджетної установи однієї із зазначених галузей, який підпадає під затверджену категорію працівників та відповідає критеріям відбору, має право брати участь у Програмі.
Головні розпорядники бюджетних коштів – відповідальні за виконання Програми, створюють комісії для визначення персонального складу осіб, які візьмуть участь у Програмі.
Списки працівників бюджетних установ галузі, у відповідності до затверджених категорій та критеріїв відбору, затверджуються головним розпорядником бюджетних коштів, до підпорядкування якого належать бюджетні установи, в яких працюють внесені до списків працівники.
 
Розмір пенсійних внесків
Розмір пенсійних внесків, які сплачує ВКЛАДНИК (юридична особа – бюджетна установа, платники пенсійних внесків на користь своїх працівників) за рахунок коштів обласного бюджету становить – 100 грн у 2008 році та 50 грн у 2009-2017 роках, у розрахунку на один місяць на одного учасника. Періодичність сплати внесків встановлюється як щомісячна.
Розмір пенсійних внесків, які сплачуватимуться за рахунок інших джерел, не обмежується.
Пенсійні внески сплачуються розпорядниками бюджетних коштів на користь учасника Пенсійного фонду шляхом зарахування відповідних грошових сум на рахунок відповідного Пенсійного фонду згідно з умовами пенсійної схеми та укладених контрактів.
Додаткові пенсії виплачуються довічно або протягом певного терміну, але не менш ніж 10 років.
Ресурсне забезпечення
Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься у межах фінансового ресурсу, затвердженого в обласному бюджеті головним розпорядникам бюджетних коштів - виконавцям програми на зазначені цілі на відповідний рік (згідно з додатком 1).
 
Координація та контроль за ходом виконання Програми
 
Відповідальність за виконання Програми несе Одеська обласна державна адміністрація, яка щорічно звітує перед Одеською обласною радою про результати виконання Програми.
Координація за ходом виконання Програми покладається на Головне управління праці та соціальної політики Одеської обласної державної адміністрації.
Контроль за виконанням Програми здійснює Одеська обласна рада. Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна комісія Одеської обласної ради з питань соціальної політики.
           
Очікувані кінцеві результати виконання Програми
 
Запровадження обласної цільової програми недержавного (додаткового) пенсійного забезпечення працівників бюджетних установ обласного підпорядкування та посадових осіб місцевого самоврядування на 2008-2017 роки сприятиме:
- створенню позитивного соціального іміджу керівництва й засновників підприємства-роботодавця;
- забезпеченню рівня мотивації колективу й управління трудовими ресурсами;
-   закріпленню висококваліфікованих кадрів;
-  залученню молодих енергійних працівників;
- стимулюванню трудової та виконавчої дисципліни;
- забезпеченню гідного життєвого рівня працівників після закінчення трудової діяльності за рахунок виплати додаткової пенсії.
Обласною цільовою програмою недержавного (додаткового) пенсійного забезпечення планується охопити понад 8500 працівників основних галузей бюджетної сфери. Загальний обсяг фінансування з обласного бюджету в 2008 році становитиме понад 10 228,8 тис. грн., в подальші роки - орієнтовно по 5 114,4 тис .грн.
За 10 років на персоніфікований рахунок учасника з обласного бюджету буде перераховано 6 600 грн. – це той мінімально гарантований обсяг виплат, які отримає учасник, але, крім того, його рахунок щорічно буде зростати на суму коштів, отриманих від їх вкладення в різноманітні інвестиційні проекти.
При щомісячних пенсійних внесках в сумі 100 грн. з обласного бюджету буде витрачено на 1 працівника 1200 грн. на рік, при внесках у сумі 50 грн – 600 грн. У разі перерахування коштів протягом 10 років на 1 працівника буде сплачено 6 600 грн.
Це довгострокова програма, і при досягненні пенсійного віку (55 років - для жінок і 60 років - для чоловіків) кожен учасник недержавного пенсійного фонду зможе одержувати додаткову до державної пенсії накопичену пенсію залежно від суми накопичення.
 
Додаток 1
Ресурсне забезпечення обласної цільової програми недержавного (додаткового) пенсійного забезпечення
працівників бюджетної сфери обласного підпорядкування та посадових осіб місцевого самоврядування
  на 2008-2017роки
Наймену-вання статті витрат
 
Роки
Всього 2008-2017 роки
 
 
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
 
Трансферти населенню
Обласний бюджет
(тис. грн)
 
 
10228,8
 
 
5114,4
 
 
5114,4
 
 
5114,4
 
 
5114,4
 
 
5114,4
 
 
5114,4
 
 
5114,4
 
 
5114,4
 
 
5114,4
 
 
56 258,4
Додаток 2
 
Напрями діяльності та заходи
обласної цільової програми недержавного (додаткового) пенсійного забезпечення працівників бюджетних
установ обласного підпорядкування та посадових осіб місцевого самоврядування на 2008-2017 роки
 
№ з/п
Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)
Перелік заходів програми
Строк виконання заходу
Виконавці
Джерела фінансування
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень,
у тому числі:
Очікуваний результат
 
Перерахування пенсійних внесків до недержавного пенсійного фонду
 Недержавне пенсійне забезпечення працівників бюджетної сфери обласного підпорядкування та посадових осіб місцевого самоврядування
2008-2017рр.
Одеська обласна рада
Управління Одеської обласної державної адміністрації:
освіти і наукової діяльності;
охорони здоров’я та медицини катастроф;
культури і туризму;
у справах фізичної культури та спорту;
у справах сім’ї та молоді;
Служба у справах дітей.
Головне управління праці та соціальної політики обласної державної адміністрації.
Обласний бюджет
2008 р.- 10 228,8
2009 р.- 5 114,4
2010 р.- 5 114,4
2011 р.- 5 114,4
2012 р.- 5 114,4
2013 р.- 5 114,4
2014 р.- 5 114,4
2015 р.- 5 114,4
2016 р.- 5 114,4
2017 р.- 5 114,4
 
За 10 років на персоніфікований рахунок учасника з обласного бюджету буде перераховано 6 600,0 грн. – це той мінімально гарантований обсяг виплат, які отримає учасник, але, крім того, його рахунок щорічно буде зростати на суму коштів, отриманих від їх вкладення в різноманітні інвестиційні проекти.


По материалам: